🔴 හිරු රාත්‍රී 9.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 9:55 PM Live | 2022-01-11🔴 Hiru Night 9.55 Main News Release – Hiru TV NEWS 9:55 PM Live | 2022-01-11 Web: www.hirunews.lk #HiruNews # HiruNews955PM #HiruTV #LKA #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruDigital.